Rabu, 29 Februari 2012

Syaikh Yasin Isa Al-Fadani ‘Ulama Ensiklopedia (1916-1990)

Dalam dekad lima puluhan yang lalu,halaqah hadis SYAIKH MUHAMMAD YASIN AL PADANGI dibanjiri ramai penuntut dari dalam dan luar Mekkah,untuk mendengar kuliah hadis yang disampaikan oleh Syeikh Yasin serta memperolehi sanad hadis yang istimewa.Penuntut-penuntut dari Malaysia juga tidak ketinggalan untuk turut bersaing dalam halaqah ini.
Tokoh yang sedang diperkatakan disini ialah Syaikh Yasin seorang ulama ensiklopedia.Beliau pakar dalang bidang hadis .fiqh,usul fiqh dan ilmu falak.Kepakaran beliau dalam bidang hadis dapat dilihat pada gelaran para ulama pada beliau iaitu “Musnid Dunya”Nama penuh beliau Abu al-Faid Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadani ,dilahirkan pada tahun 1335 H/1916 M di daerah Padang Indonesia dan wafat di Makkah pada 28 Dzulhijjah 1410 H/21 Julai 1990 M pada hari Khamis malam Jumaat.
Riwayat Syeikh al-fadani yang coba Saya paprkan ini, bukan ulama tempatan yang biasa diperkenalkan melalui akhbar dan majalah, bukan seorang Tuanguru yang pernah membuka pondok lalu namnya terukir bersama nam kampong, pondok dan jama’ahnya.Tetapi beliau seorang Ulama yang standing dengan nama seperti Imam Abu al-Taib Syamsyuddin al-‘Azim Abadi dan Syeikh Muhammad Khalil as-Saharanpuri.Syeikh al-Fadani bertemu dengan dua nama ini dalam satu senarai kerana mereka merupakan pengarang kitab Syarah Sunan Abu Daud,salah sebuah koleksi hadis yang mahsyur.
Tokoh ini seorang ulama yang terkenal sebagai luas pengetahuannya dalam bidang
hadis ,terutama dalam pengkhususan sanad dan musalsalat. Jesteru beliau diberi julukan Musnid al-‘Asr.
Tidak terkejut jiika Syeikh al-Fdani dikejar dan diburu oleh pencipta sanad hadis untuk mendapatkan silsilahnya yang lebih tinggi.Kepentingan sanad dalam perawian hadis digambarkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimullah ta’ala sebagai keperluan untuk mempertahankan agama Islam itu sendiri..Sehubungan ini, beliau berkata :
واو لا الاسناد لقل من شاء ما شاء الاسناد من الدين
“Sanad sebahgian daripada agama ,tanpa sanad orang bebas bercakap apa yang disukainya”
Sejarah mencatatkan para ulama hadis pernah merantau berbulan lamanya demi mendapatkan satu hadis menerusi sanad yang tinggi dan dipercayai ada di negeri –negeri tertentu,mereka sedia membelanjakan peruntukan yang besar,kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu hadis.
Pujian para Ulama 
1. Syekh Zakaria Abdullah Bila teman dekat pendiri Nahdlatul Wathan yaitu Syekh M. Zainuddin pernah berkata, “waktu saya mengajar Qawa’idul-Fiqhi di Shaulatiyyah, seringkali mendapat kesulitan yang memaksa saya membolak balik kitab-kitab yang besar untuk memecahkan kesulitan tersebut. Namun setelah terbit kitab Al-Fawa’idul-Janiah karangan Syekh Yasin… menjadi mudahlah semua itu, dan ringanlah beban dalam mengajar. 
2. Seorang ahli Hadits bernama Sayyid Abdul Aziz Al-Qumari pernah memuji dan menjuluki beliau sebagai kebanggaan Ulama Haramain dan sebagai Muhaddits. 
3. Doctor Abdul Wahhab bin Abu Sulaiman (Dosen Dirasatul ‘Ulya Universitas Ummul Qura) di dalam kitab: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة berkata: Syekh Yasin adalah Muhaddits, Faqih, Mudir Madrasah Darul-Ulum, pengarang banyak kitab dan salah satu Ulama Masjid Al-Haram… 
4. Syekh Umar Abdul-Jabbar berkata didalam surat kabar Al-Bilad (jumat 24 Dzulqaidah 1379H/ 1960M): “…bahkan yang terbesar dari amal bakti Syekh Yasin adalah membuka madrasah putri pada tahun 1362H. Dimana dalam perjalanannya selalu ada rintangan, namun beliau dapat mengatasinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan… 
5. Assayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal sebagai Mufti negeri Murawah Yaman saat itu, mengarang sebuah syiir yang panjang husus untuk memuji Syekh Yasin Al-Fadani Berikut saya nukilkan satu bait saja yang berbunyi: 
أنت في العلم والمعاني فريد…… وبعقد الفخار أنت الوحيد 
“Engkau tak ada taranya dalam ilmu dan hakekat, Dibangun orang kejayaan kaulah satu-satunya yang jaya” 
6. Doctor Yusuf Abdurrazzaq sebagai dosen kuliah Ushuluddin Universitas Al-Azhar cairo juga memuji beliau dengan perkataan dan syiir yang panjang, saya nukilkan satu bait saja yang bunyinya: 
أنت فينا بقية من كرام……لا ترى العين مثلهم إنسانا 
“Engkau di tengah kami orang terpilih dari orang terhormat, tak pernah mata melihat manusia seumpama mereka.” 
7. Ustaz Fadhal bin M. bin Iwadh Attarimi-pun berkata: 
فيا طالب العلم لب نداء……ياسين وافرح بهذا القرى 
“Wahai pencari ilmu sambutlah panggilan Yasin, bergembiralah dengan sajian yang ia sajikan,” 
8. Doctor Ali Jum’ah yang menjabat sebagai Mufti Mesir dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri Ala Jauharatittauhid yang ditahqiqnya, pada halaman 8 mengaku pernah menerima Ijazah Sanad Hadits Hasyiah tersebut dari Syekh Yasin yang digelarinya sebagai مسند الدنيا Musnid Addunia… 
9. Al-Habib Assayyid Segaf bin Muhammad Assagaf seorang tokoh pendidik di Hadramaut (pada tahun 1373H) menceritakan kekaguman beliau terhadap Syekh Yasin, dan menjulukinya sabagai “Sayuthiyyu Zamanihi”. Beliau juga mengarang sebuah syiir untuk memuji beliau, berikut saya nukilkan dua bait saja yang bunyinya sebagai berikut: 
لله درك يا ياسين من رجل……أم القرى أنت قاضيها ومفتيها 
في كل فن وموضوع لقد كتبا ……يداك ما أثلج الألباب يحديها 
“Bagus perbuatanmu hai Yasin engkau seorang tokoh 
dari Ummul Qura engkau Qhadi dan Muftinya.” 
“Setiap pandan judul ilmu tertulis dengan dua tanganmu, 
Alangkah sejuknya akal pikiran rasa terhibur olehnya.” 

10. Assayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru Madrasah Al-Falah dan Masjid Al-Haram, Syekh M. Mamduh Al-Mishri dan Al-Habib Ali bin Syekh Balfaqih Siun Hadramaut dan Ulama lainnya, pernah memuji karangan-karangan beliau… 
11. Doctor Yahya Al-Gautsani bercerita, pernah ia menghadiri majlis Syekh Yasin untuk mengkhatam Sunan Abu Daud. Ketika itu hadir pula Muhaddits Al-Magrib Syekh Sayyid Abdullah bin Asshiddiq Al-Gumari dan Syekh Abdussubhan Al-Barmawi dan Syekh Abdul-Fattah Rawah. 
12. H.M.Abrar Dahlan berkata: “yang membuat beliau lepas dari sorotan publikasi ialah karena ia telah menjadi lambang Ulama Saudi yang “bukan Wahabi” yang tersisa di Makkah. Walaupun begitu ia diakui juga oleh ulama Wahabi sebagai Ulama yang bersih dan tidak pernah menyerang kaum Wahabi… 
Syeikh Yasin murid yang sangat rajin dan tekun dalam menuntut ilmu dan belajar pada ulama , maka tidak hairan kalau beliau mempunyai banyak guru, diantara guru-gurunya adalah:
1. Syeikh Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim al-Maliky al-Makky
2. Syeikh Abi Ali Hasan bin Muhammad Massath al-Makky
3. Syeikh Umar bin Hasan Al-Mahrasi al-Maliky
4. SyeikhUmar Bajunaid (Mufti as-Syafi’iyah)
5. Syeikh Said bin Muhammad al-Yamani
6. Syeikh Hasan Yamani
7. Syeikh Muhsin bin Ali al-Musawi al-Falembani al-Makky
8. Syeikh Abdullah Muhammad Ghozi al-Makky
9. Syeikh Ibrahim bin Dawud al-Fathoni al-Makky
10. Sayyid Alawy bin Abbas al-Maliky al-Makky
11. Sayyid Muhammad Amin Kutbi al-Makky
12. Syeikh Ahmad al-Mukhollalati al-Sami al-Makky
13. Syeikh Kholifah al-Hanadi al-Nabhani al-Bahraini al-Makky
14. Syeikh Ubaidillah bin al-Islam al-Sindi al-Duyubandi
15. Syeikh Husain Ahmad al-Faidz Abbadi
16. Syeikh Abdul Qodir bin Taufiq al-Halabi
17. Syeikh Muhammad Abdul baqi al-Laknawy al-Ansori
18. Syeikh Abdul hadi al-Midrasi
Mereka adalah sebagian dari guru-guru Syeikh Yasin dalam belajar kitab dan Ijazah Sanad Perawi hadist, dan masih banyak lagi guru-guru beliau, bahkan dalam ilmu Riwayat Sanad hadist beliau banyak menemui ulama-ulama dari berbagai Negara sampai 700 guru baik lelaki mahupun perempuan hanya demi mendapatkan Riwayat Sanad hadist.
KARYA ILMIAH DAN KARANGANNYA
*Dalam ilmu Hadist
1. Al-Durul al-Mandhut Sarah Sunan Abi Dawud 3 Jilid

2. Fatfu al-Allam Sarah Bulughu al-Maram 4 juz

*Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaidul Fiqh

1. Bughyatu al-Mustaq sarah Luma’ Syeh Aby Ishaq 2 Juz

2. Hasiyah ala al-Ashbah wal al-Nadhoir fil furu’ al- Fiqhiyyah lil-Suyuty

3. Tatmimu al-Duhul Takliqot ala Madkholi al-Wusul ila al- Ilmi al-Ushul

4 . Al-Durru al-Nadhid hawasyi ala kitab al-Tamhid lil-Asnawi Al-Fawaid al-Janiyyah hasiyah ala al-Mawahibu al-

Saniyyah ala qowaid al-Fiqhiyyah

6. Ta’liqot ala al-luma’ al-Syeh Abi Ishaq

7. Idhoatu al-Nur al-Lami’ syarah al-Kaukabu al-Syathi’ (nadhom) Jam’u al-Jawami’

8. Hasiyah ala al-Talattufi sarah al-Ta’arruf fi al-Ushul Fiqhi

9. Nailu al-Ma’mul hasyiah ala Lubbi al-Ushul wa sarkhihi

Ghoyatu al-Wushul
*Dalam berbagai ilmu
1. Janiu al-Tsamar syarah Mandhumah Manazil al-Qomar

2. Al-Muhtadhor al-Muhadzab fi Ihtihroji al-Auqat wa al- qobilah bi al-Rub’i al-Mujib

3. Al-Mawahibu al-Jazilah sarah Tsamratu al-Wasilah fi al- Falaki

4. Tastnifu al-Sam’i Muhtashor fi ilmi al-Wadh’i

5. Bulghotu al-Mustaq fi ilimi al-Istiqaq

6. Manhalu al-Ifadah hawasi ala Risalati al-Bahsi Lathosyi Kubri Zadah

7. Husnu al-Shiyaghoh syarah kitab Durusi al-Balaghoh

8. Risalah fi al-Mantiqi

9. Ithafu al-Kholan Taudhihu Tuhfatu al-Ikhwan fi Ilmi al- Bayan li al-Dardiri

10. Al-Risalah al-Bayaniyyah ala Thoriqati al-Sual wa al-Jawab

*Dalam Ilmu Riwayat Sanad

1. Madmahu al-Wujdan fi Asanidi al-Syeh Umar Hamdan 3 Juz

2. Ithafu al-Ihwan bi Ikhtishori Madmahi al-Wujdan 2 Juz

3. Tanwiru al-Bashirah bi Turuqi al-Isnad al-Syahirah

4. Faidzu al-Rahman fi Tarjamati wa Asanidi al-Syeh Kholifah bin Hamdi al-Nabhan

5. Al-Qaulu al-Jamil bi Ijazati al-Sayyid Ibrahim Aqil

6. Faidzu al-Muhaimin fi Tarjamati wa Asanidi al-Sayyid Muhsin

7. al-Maslak al-Jaly fi Tarjamati wa Asanidi al-Syeh Muhammad Aly

Al-Waslu al-Sati fi Tarjamatiwa Asanidi al-Sihab Ahmad al-Mukhollalati

9. Asanidu Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makki

10. Al-Irsyadat fi Asanidi Kutub al-Nahwiyyah wa al-Shorfiyyah

11. Al-Ujalah fi al-Ahaditsi al-Musalsalah

12. Asma al-Ghoyah fi Asanidi al-Syeh Ibrahim al-Khozami fi al-Qiroah

13. Asanidu al-Kutub al-Hadisiyyah al-Sab’ah

14. Al-Iqdu al-Farid min Jawahiri al-Asanid

15. Ithafu al-Bararah bi Ahadisi al-Kutub al-Hadisiyyah al- Asyrah

16. Al-Riyadz al-Nadzrah fi Ahadisi al-Kutub al-Hadisiyyah al- Asyirah

17. Ithafu al-Mustafid bi Nuri al-Asanid

18. Qurratu al-Ain fi Asanidi A’lamu al-Haramain

19. Ithafu uli al-Himam al-Aliyyah bi al-Kalam ala al-Hadist al- Musalsal bi al-Awwaliyyah

20. Waraqat fi Majmuati al-Musalsalat wa al-Awa’il wa Asanid al-Aliyyah

21. Al-Durru al-Farid min Durari al-Asanid

22. Bughyatu al-Murid min Ulumi al-Asanid 4 Jilid

23. Al-Muqtathaf min Ithafi al-Akabir bi Marwiati Abdul Qadir al-Shodiqi al-Makky

24. Ihtishor Riyadhi Ahli Jannah min Atsari Ahli Sunnah li Abdi al-Baqi al-Ba’li al-Hambali

25. Faidzu al-Ilah al-Aly fi Asanidi Abdul Baqi al-Ba’li al- Hambali

26. Arbauna Haditsan mi Arba’ina Kitaban an Arbaina Syaikhan

27. Al-Arba’una al-Buldaniyyah Arba’una Haditsan an Arba’ina Syaihan an Arba’ina Baladan

28. Arbauna Hadistan Musalsal bi al-Nuhad ila al-Jalal al- Suyuti

29. Al-Salasilu al-Muhtarah bi ijazati al-Mu’arrih al-Sayyid Muhammad bin Muhammad Ziarah

30. Tidzkaru al-Masafi bi Ijazati al-Fahri Abdullah bin Abdul Karim al-Jarafi

31. Al-Nafhatu al-Makkiyah fi Al-Asanidi al-Makkiyah Ijazah li al-Nabighoh al-Khodhi Muhammad bin Abdullah al- Umari

32. Fathu al-Rabbi al-Majid fima li Asyakhi min Fara’idi al- Ijazah wa al-Asanid

33. Silsilatu al-Wuslah Majmu’ah Muhtarah min al-Ahadisti al- Musalsal

34. Al-Kawakibu al-Darari bi ijazati mahmud Said mamduh al-hohiri

35. Faidhul Mabdi bi ijazati al-Syeh Muhammad Iwad Mankhos al-Zubaidi

36. Al-Faidhu al-Rahmani bi Ijazati Samahati al-Allamah al Kabir Muhammad Taqi al-Ustmani
TULISAN ATAU TA’LIQ BELIAU DALAM TSABAT
1. Nihayatu al-Mathlab ala al-Abbi fi Ulumi al-Isnad wa al-Adab

2. Risalatani ala Tsabati al-Amir (al-Durru al-Nadhir wa al-Raudhu al-Nadhir fi Majmu’i al-Ijazat bi Tsabati al-Amir)

3. Risalati ala al-Awa’il al-Sunbuliyyah (al-Ujalah al-Makkiyyah wa al-Nafhatu al-Makiyyah )

4. Waraqat ala al-Jawahir al-Tsamin fi Arba’I an Hadistan min Ahadisti Sayyidi al-Mursalin, li al-Ajluni

5. Ithafu Albahi al-Sary ala Tsabati Abdul Rahman al-Kazbary

6. Ta’liqat ala Kifayati al-Mustafid li al-Syeh al-Turmusy

7. Tahqiqu al-Jami’ al-Hawi fi Marwiyati al-Syarqawi
Perintis Madrasah Banat
Kerana keprihatin beliau pada masyarakat Islam maka pada bulan Rabiulawal tahun 1362 H Syeikh Yasin merintiskan dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah banat atau putri di Syamiyyak Makkah al-Mukaramah Perjalanan Madrasah banat ini dari tyahun ke tahun berkembang pesat, halini terbukti semakin banyaknya pelajar dan alumni,kerana Madrasah banat ini adalah yang pertama di kota Makkah bahkan di kerajaan Saudi Arabi, sehingga pada tahun 13477 H didirikan Maha’ad Muallimat.
Syeikh Yasin wafat pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 28 Dzulhijjah 1410 H disholatkan di masjid al-Haram dan dimakamkan di pemakaman Mu’alla Makkah al-Mukarramah.
Posting Komentar